Kim tuyến tròn bỏ bóng trong suốt

15.000 

Túi kim tuyến tròn lớn bỏ vào bóng trong suốt

còn 1940 hàng